Лизинг за закупуване на производствено оборудване. Схемата за финансов лизинг е част от проекта "Заетост чрез подкрепа на бизнеса", финансиран от българското правителство чрез Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и подкрепян от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Средствата по лизинговата схема се изразходват за закупуване на машини и оборудване, които ще се ползват от местните фирми.

 • Максимален размер - 25 000 лева

 • Гратисен период - 6 месеца

 • Годишна лихва - основен лихвен процент плюс 10 пункта

 • Максимален срок за погасяване - 36 месеца

 • Първоначална вноска - 20 на сто от стойността на закупеното обурудване

 • Изплащането се извършва на равни месечни вноски

 • Размера на вноските покрива цената на придобиване, данъци и съответната лихва

 • Гаранции - особен залог върху лизинговото оборудване, запис на заповед в полза на Бизнесцентър - Руен

 • Застраховка - застрахователна полица в полза на Бизнесцентър - Руен

Лизинг за безработни регистрирани в Бюрата по труда... Ако сте безработен, регистриран в Бюроро по труда и сте в дългия списък на чакащите за работа... Ако мечтаете за собствен малък бизнес, но нямате необходимите средства, техника дори и имот, който да заложите срещу банков кредит, изходът е да :

Започнете с лизинг - финансова схема за закупуване на машини за селкото стопанство, оборудване за производство и съоражениея за извършване на услуги. Предоставя се на безработни, регистрирани в Бюрата по труда.

 • Максимален размер на договорената лизингова стойност - 5 000 лева

 • Гратисен период - до 6 месеца (м0оже да с еползва и на части, в зависимост от сезонността на бизнеса)

 • Лихвен процент - основен лихвен процент плюс 5 пункта

 • Максимален срок за погасяване - до 48 месеца

 • Първоначална вноска - 10 на сто от стойността на закупеното оборудване

 • Изплащането се извършва на равни месечни вноски

 • Гаранции - застраховка на лизинговото оборудване в полза на Бизнесцентър - Руен.

Машините и оборудването закупени по схемата на финансов лизинг, трябва да се използват единствено за производство и предоставяне на услуги.

Оферти за избор на доставчик. Кандидатът трябва да предостави минимум три оферти от различни доставчици. Критериите са:

 • технически спецификации на оборудването

 • цена на придобиване

 • срок и условия на доставката

 • гаранционен и следгаранционен сервиз

 • начин на придобиване

Договора за покупко-продажба се сключва между доставчика и Бизнесцентър - Руен. Лизинговите вноски представляват равни по размер ежемесечни вноски.

Неустойки - 0,05 % върху сумата на главницата и дължимите лихви за всеки пресрочен ден след датата на падежа.