Започни собствен бизнес - програмата за обучение “Започни собствен бизнес” има за цел да даде възможност на стартиращи и вече съществуващи предприемачи да създават жизнеспосони предприятия и да подобрят тяхната работа. Обучението ЗСБ се допълва от практическа бизнес игра която дава възможност на участниците да придобият важни умения необходими им за доброто управление на фирми. Продължителност на курса - 40 часа.

Започни собствен туристически бизнес - програмата за обучение “Започни собствен туристически бизнес” има за цел да даде възможност на стартиращи и вече съществуващи предприемачи в областта на туризма да развият туристически обекти. Обучението ЗСТБ се допълва от практическа бизнес игра която дава възможност на участниците да придобият важни умения необходими им за доброто управление на фирми. Продължителност на курса - 40 часа.

Бизнеспланиране по финансовата схема - обучение за кандидати по лизингова схема с добра бизнес идея.

Езикови курсове - английски език - начално ниво; бизнес английски. Продължителност на курса - 80 учебни часа, BBC1.

Оператор на компютър - пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията – Оператор на компютър, специалност – Текстообработване. Курсът е с продължителност 330 учебни часа и включва следните предмети: Обща теория на пазарното стопанство - 30 уч. часа, Икономика на фирмата - 30 уч. часа, Трудово право - 10 уч. часа, Английски език (едно ниво) - 90 уч. часа, Компютърна грамотност и работа с офис продуктите на Майкрософт - 130 уч. часа, Практика в МСП - 40 уч. часа.

Сътрудник в малък и среден бизнес - пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията - Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност - Сътрудник в малък и среден бизнес. Курсът е с продължителност 732 ученби часа и включва следните модули: Обща теория на пазарното стопанство - 42 уч. часа, Основи на правото - 42 уч. часа, Икономика на фирмата - 42 уч. часа, Финанси - 42 уч. часа, Счетоводство: обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата - 52 уч. часа, Статистиката - 42 уч. часа, Икономически анализ - 42 уч. часа, Бизнес-комуникации - 54 уч. часа, Маркетинг - 42 уч. часа, Мениджмънт - 30 уч. часа, Предприемачество - 42 уч. часа, Компютърна грамотност и работа с офис продуктите на Майкрософт - 100 уч. часа, Английски език – едно ниво - 80 уч. часа, Практика в МСП - 80 уч. часа.

Офис - секретар - След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва да умее да работи и да изпълнява всички видове офисни административни дейности, като същевременно осигурява прецизност, ред, спазване на сроковете и добри взаимоотношения на работното място. Курсът е с продължителност 455 ученби часа и включва следните модули: Обща теория на пазарното стопанство - 15 уч. часа, Основи на правото - 15 уч. часа, Икономика на фирмата - 27 уч. часа, Финанси - 15 уч. часа, Счетоводство: обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата - 18 уч. часа, Обща теория на статистиката - 10 уч. часа, Икономически анализ - 15 уч. часа, Бизнес-комуникации - 47 уч. часа, Работа с офис техника - 21 уч. часа, Машинопис - 39 уч. часа, Стенография - 54 уч. часа, Бизнес кореспонденция - 54 уч. часа, Компютърна грамотност и работа с офис продуктите на Майкрософт - 100 уч. часа, Английски език – две нива - 180 уч. часа, Практика в МСП - 80 уч. часа.

Компютърни курсове

  • Работа в среда на WINDOWS 2000 Professional - хардуер, процесор и памет, монитор, клавиатура, запознаване с началния екран на WINDOWS 2000, прозорци и менюта, лента за задачи, стартово меню, помощни функции. Продължителност - 6 учебни часа.

  • Работа с MS Word XP- запознаване с текстообработващата програма WORD, използване на програмата за съставяне, оформяне, редактиране, разпечатване на документи. Продължителност - 20 учебни часа.

  • Работа с MS Excel XP - запознаване с програмата EXCEL, използването й за създаване на електронни таблици, въвеждане на данни и формули, създаване на диаграми и графики. Продължителност - 20 чебни часа.

  • Работа с MS PowerPoint XP - придобиване на практически умения за създаване на презентации (представяне). Що е слайд? Запознаване с основните средства за въвеждане на текст, добавяне на слайд, преподреждане на слайд, добавяне на бутони за действие, разпечатване на презентация. Продължителност - 20 учебни часа.

  • Работа с ИНТЕРНЕТ - кратка история на интернет, как работи интернет, комуникация чрез електронна поща, работа с прикрепени файлове, прехвърляне на файлове. Продължителност - 10 учебни часа.

След провеждане на обученията курсистите полагат изпит, въз основа на който им се издават удостоверения.

Лиценз № 200312111 Издаден на Център за професионално обучение към Сдружение "Национална мрежа за бизнес развитие", гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 18/ 03.12.2003 г.)